Goed Verhuurdersschap

Het jaar goed beginnen is een voornemen dat wij nastreven en daarbij voegen wij graag de daad bij het woord!

Naast steeds nieuwe features en mogelijkheden op Vastgoed.app vinden wij het ook belangrijk om je te helpen up-to-date te blijven. Juist in een woningmarkt waarin veel veranderd moet je goed opletten om door de bomen het bos nog te blijven zien. Graag informeren wij je over de ins- en outs zodat je goed op de hoogte bent van nieuwe wet- en regelgeving waar je als beheerder of belegger op in moet spelen!

Zo is op 1 juli 2023 de wet “Goed Verhuurdersschap” ingegaan. Deze omvat onder andere de volgende zaken:

  • Discriminatieverbod

  • De verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van intimidatie

  • Er wordt geen waarborgsom in rekening gebracht die hoger is dan tweemaal de huurprijs

  • De verhuurder legt alles schriftelijk vast in de huurovereenkomst en verhuurder verstrekt schriftelijke informatie aan huurder

  • Verbod dubbele bemiddelingskosten, specifiek voor verhuurbemiddelaars

 

Hieronder worden bovenstaande punten één voor één toegelicht: 

Discriminatieverbod 

Verhuurders en makelaars moeten een heldere en transparante selectieprocedure hanteren. Dit houdt in dat je niet mag discrimineren op basis van geloofsovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, seksuele gerichtheid, ziekte of handicap. Bij de keuze van een nieuwe kandidaat voor een woning moeten verhuurders en makelaars de afgewezen kandidaten voortaan ook mededelen waarom zij zijn afgewezen. Elke verhuurder, makelaar en beheerder moet daarnaast een schriftelijke werkwijze hebben ter voorkoming van woondiscriminatie. In deze werkwijze dienen doeltreffende en schriftelijk vastgelegde maatregelen te staan. Die moeten voorkomen dat er wordt gediscrimineerd.

De verhuurder onthoudt zich van iedere vorm van intimidati 

Dit houdt in dat verhuurders en makelaars op een respectvolle manier omgaan met huurders. Iedere vorm van fysieke of seksuele bedreiging of intimidatie moet voorkomen worden. Verder mag je

huurders niet bedreigen of chanteren ook niet in gevallen dat je als verhuurder in je recht staat en huurders chanteert door te dreigen met opzeggen van een tijdelijke overeenkomst. 

Waarborgsommen worden gemaximaliseerd tot tweemaal het maandelijkse huurbedrag

In veel gevallen werden in het verleden hoge waarborgsommen gehanteerd. Met de invoering van de ze wet mag de waarborgsom nog maar maximaal tweemaal het maandelijkse huurbedrag bedragen. Ook dient de borg binnen 14 dagen na afloop van een huurovereenkomst aan de huurder te worden terugbetaald. In geval er schade is geconstateerd bij de eindoplevering of er nog huurbetalingen openstaan kan hiervan afgeweken worden. In die gevallen geldt een termijn van 30 dagen na einde huurovereenkomst. Dit dient ook schriftelijk vastgelegd te worden in de huurovereenkomst.

Verbod dubbele bemiddelingskosten (specifiek voor verhuur-makelaars)

Er was al een verbod op het rekenen van dubbele bemiddelingskosten. Maar door de Wet “Goed verhuurdersschap” mag de gemeente hier vanaf nu ook op handhaven als dit toch wel gebeurt.

Nieuwe eisen t.a.v. schriftelijke vastlegging van de afspraken in de huurovereenkomst en de plicht tot het verstrekken van schriftelijke informatie aan huurder

De verhuurder of verhuur-makelaar dient de huurder in de huurovereenkomst de volgende informatie te verstrekken: 

  • De rechten en plichten van de huurder, voor zover deze nog niet in de huurovereenkomst staan

  • De hoogte van de borg en wanneer de borg wordt terugbetaald/verrekend.

  • De contactgegevens van een meldpunt van de beheerder of eigenaar waar de huurder zich kan melden voor zaken die het gehuurde betreffen

  • De contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waarin het gehuurde is gelegen

  • Als er servicekosten in rekening worden gebracht moeten deze jaarlijks afgerekend worden op basis van een kostenspecificatie die ook aan de huurder wordt verstrekt.

Wanneer dit niet in de huurovereenkomst is opgenomen dient dit als bijlage of per brief gestuurd te worden.

Op de button hieronder kan je het meest recente ROZ-huurcontract format downloaden die voorziet in de nieuwe regelgeving!

Download hier

Demo aanvragen