Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Aanvullende voorwaarden – Meldingen, Overeenkomst tussen Gebruikers
 3. III. Aanvullende voorwaarden Zakelijke Gebruikers

I. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis blijkt:

 1. Adressenbestand: een aan VASTGOED.APP toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.
 2. Advertentie: Een aanbieding van producten en diensten door een Gebruiker op het Platform, waarbij voor de aanbieding een vergoeding aan de Gebruiker in rekening gebracht kan worden door VASTGOED.APP.
 3. Applicatievoorwaarden: deze de algemene applicatie voorwaarden van VASTGOED.APP.
 4. Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.
 6. Gebruiker: iedere bezoeker en/of gebruiker van de Omgeving en/of het Platform, waaronder doch niet beperkt tot vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, verhuurders, huurders, (onder)aannemers, werklieden en Consumenten.
 7. Gebruikers Inhoud: persoonsgegevens, andere gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk “Gebruikers Inhoud”) die de Gebruiker verzendt, plaatst of weergeeft op of via het Platform.
 8. Melding: een door een Gebruiker op het Platform geplaatste mededeling, klacht of verzoek met betrekking tot een gebrek, onderhoud of anderszins met betrekking tot een door de Gebruiker of een derde gehuurde of in gebruik zijnde onroerende zaak.
 9. Omgeving: de applicatie VASTGOED.APP, of andere door VASTGOED.APP aangewezen applicatie.
 10. Partijen: VASTGOED.APP alsook haar bestuurders, werknemers, partners en gelieerde partijen.
 11. Platform: de Omgeving waarop door VASTGOED.APP wordt gefaciliteerd:
  1. communicatie omtrent beheer van onroerend goed,
  2. het plaatsen van Meldingen door Gebruikers,
  3. het afhandelen van Meldingen door andere Gebruikers of Zakelijke Gebruikers, alsook
  4. het plaatsen van Advertenties of versturen van Direct Mail acties door Zakelijke Gebruikers.
 12. Platform Inhoud: de inhoud van het Platform.
 13. VASTGOED.APP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de volgende identiteitsgegevens: VASTGOED.APP B.V., gevestigd aan de Lombardkade 39 A te (3071 NJ) Rotterdam, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80878911, met BTW-nummer 861835475B01, email: info@VASTGOED.APP.nl. VASTGOED.APP is niet aangesloten bij een beroepsvereniging of gebonden aan een gedragscode.
 14. Zakelijke Gebruiker: zoals gedefinieerd in artikel 23 lid 1.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Applicatievoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform.
 2. Met het gebruiken of bezoeken van het Platform stemt de Gebruiker in dat de Gebruiker gebonden is aan deze Applicatievoorwaarden. Het Platform is in eigendom en in beheer van VASTGOED.APP. Deze Applicatievoorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien de Gebruiker niet gebonden wil zijn aan deze Applicatievoorwaarden, gebruikt of bezoekt de Gebruiker het Platform niet.

Artikel 3. Bescherming van uw privacy

 1. Aan VASTGOED.APP verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke privacyverklaring (”Privacyverklaring”) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze uitsluitend in het kader van het Platform verwerkt. In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer de Gebruiker het Platform gebruikt. Door gebruik te maken van het Platform geeft de Gebruiker aan onze Privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.
 2. Alle door de Gebruiker ter beschikking gestelde informatie kan door VASTGOED.APP worden gebruikt voor de uitvoering van het Platform, met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
 3. De Gebruiker geeft toestemming aan VASTGOED.APP, haar partners, Zakelijke Gebruikers, door VASTGOED.APP aan te wijzen adverteerders en aan VASTGOED.APP gelieerde ondernemingen om de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor marketing- en direct marketing doeleinden, ook namens of ten behoeve van derde partijen (hostmailing). De Gebruiker geeft tevens toestemming aan VASTGOED.APP om de door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens en informatie tegen betaling te verstrekken (verkopen) aan haar partners, Zakelijke Gebruikers, door VASTGOED.APP aan te wijzen adverteerders aan VASTGOED.APP gelieerde ondernemingen en/of aan derden, om te worden gebruikt voor marketing- en direct marketing doeleinden. De Gebruiker kan deze toestemming intrekken en/of tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing- en direct marketing doeleinden verzet aantekenen via het Platform, per aangetekende brief aan VASTGOED.APP gericht aan het vestigingsadres van VASTGOED.APP (thans Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam) of per email (info@VASTGOED.APP.nl).
 4. De Gebruiker erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie in het belang van het Platform, noodzakelijk kan zijn. De Gebruiker vrijwaart VASTGOED.APP voor eventuele aanspraken van andere Gebruikers of derden die daarmee samenhangen.
 5. De Gebruiker is ermee bekend dat in de relatie met VASTGOED.APP zorgvuldigheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid en integriteit van wezenlijk belang zijn. De Gebruiker staat er dan ook voor in dat iedere tegenstrijdigheid tussen persoonlijke en zakelijke activiteiten worden vermeden. Wanneer VASTGOED.APP van mening is dat de naleving van dit artikel in het geding is of komt, zal zij eventueel in overleg met haar partners die maatregelen treffen die onder de gegeven omstandigheden adequaat en opportuun zijn.

Artikel 4. Registratie en accountbeveiliging

 1. De Gebruiker moet meerderjarig zijn om het Platform te gebruiken.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via zijn of haar account. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Gebruiker zijn of haar account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt VASTGOED.APP het aanmaken van een account voor iemand anders dan de Gebruiker.
 3. De Gebruiker verklaart dat alle informatie die de Gebruiker verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en de Gebruiker gaat akkoord dat de Gebruiker zijn of haar accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 4. De Gebruiker gaat akkoord dat de Gebruiker de inloggegevens van andere VASTGOED.APP gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 5. De Gebruiker zal niet proberen een andere Gebruiker te beperken in het gebruik van het Platform en mag het schenden van deze Applicatievoorwaarden of andere voorwaarden van VASTGOED.APP niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.
 7. De Gebruiker zal via het Platform niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 8. De Gebruiker is verantwoordelijk voor uw gedrag en de Gebruikers Inhoud die de Gebruiker verzendt, plaatst of weergeeft op of via het Platform.
 9. Het schenden van deze Applicatievoorwaarden kan resulteren in beëindiging van de VASTGOED.APP account van de Gebruiker. De Gebruiker begrijpt en gaat akkoord dat VASTGOED.APP geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor Gebruikers Inhoud die via het Platform is gepubliceerd, en dat de Gebruiker deze Dienst op eigen risico gebruikt. Als de Gebruiker in strijd handelt met de Applicatievoorwaarden of een juridisch risico vormt voor VASTGOED.APP, zijn wij gerechtigd om het verstrekken van het Platform aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk stop te zetten en diens account op te heffen.

Artikel 5. Veiligheid

 1. De Gebruiker mag geen ongewenste e-mails, reacties of andere vormen van commerciële of intimiderende communicatie (spam) naar gebruikers van VASTGOED.APP versturen.
 2. De Gebruiker mag via het Platform personen en entiteiten niet belasteren, stalken, pesten, misbruiken, bedreigen, imiteren, discrimineren, intimideren en de Gebruiker mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie plaatsen.
 3. De Gebruiker mag via het Platform geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of ander seksueel getinte Gebruikers Inhoud plaatsen.
 4. De Gebruiker mag het Platform niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. De Gebruiker gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 5. Het is niet toegestaan om het Platform of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met het Platform te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. De Gebruiker mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een VASTGOED.APP pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 6. De Gebruiker mag het Platform niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met het Platform of VASTGOED.APP.

Artikel 6. Basisvoorwaarden

 1. VASTGOED.APP behoudt zich het recht voor om het Platform of de toegang van de Gebruiker tot het Platform om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker aan te passen of te beëindigen.
 2. VASTGOED.APP behoudt zich het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.
 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Applicatievoorwaarden aan de Gebruiker zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 4. VASTGOED.APP behoudt ons het recht voor om de toegang tot het Platform te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 5. VASTGOED.APP is gerechtigd, maar heeft geen verplichting, om Gebruikers Inhoud die VASTGOED.APP in strijd acht met de Applicatievoorwaarden te verwijderen, wijzigen, blokkeren en/of te monitoren. VASTGOED.APP behoudt zich het recht voor om elke Gebruikers Inhoud van het Platform te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. Verwijderde Gebruikers Inhoud van het Platform kan worden opgeslagen door VASTGOED.APP om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder een geldig gerechtelijk bevel. VASTGOED.APP raadt de Gebruiker aan om zelf back-ups te maken van uw Gebruikers Inhoud. VASTGOED.APP is geen back-updienst en de Gebruiker stemt ermee in dat de Gebruiker niet uitsluitend vertrouwd op het Platform voor doeleinden zoals back-up of opslagruimte. VASTGOED.APP zal niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van het Platform, of het verlies van Gebruikers Inhoud. De Gebruiker erkent dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Gebruikers Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 6. De Gebruiker gaat akkoord dat VASTGOED.APP niet verantwoordelijk is voor Gebruikers Inhoud die op het Platform wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat VASTGOED.APP dergelijke Gebruikers Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. VASTGOED.APP heeft geen enkele verplichting om Gebruikers Inhoud vooraf te controleren, monitoren, bewerken of te verwijderen. Als uw Gebruikers Inhoud de Applicatievoorwaarden schendt, draagt de Gebruiker daar de juridische verantwoordelijkheid over.
 7. De Gebruiker gaat akkoord dat hij of zij verantwoordelijk is voor alle datakosten die hij of zij maakt door het gebruik van het Platform.
 8. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot het Platform via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van VASTGOED.APP).

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. VASTGOED.APP verleent aan de Gebruiker hierbij een niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van het Platform te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer VASTGOED.APP daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van VASTGOED.APP.
 3. VASTGOED.APP claimt geen bezit van Gebruikers Inhoud die de Gebruiker plaatst op of via het Platform. In plaats daarvan, verleent de Gebruiker hierbij aan VASTGOED.APP een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde licentie voor de Gebruikers Inhoud die de Gebruiker op of via het Platform plaatst, in overeenstemming met het privacy beleid van VASTGOED.APP.
 4. De Gebruiker verklaart en garandeert dat:
  1. de Gebruiker, de Gebruikers Inhoud bezit die geplaatst is door de Gebruiker op of via het Platform of anderszins de rechten en licenties bezit die uiteengezet zijn in deze Applicatievoorwaarden;
  2. het plaatsen en gebruiken van uw Gebruikers Inhoud op of via het Platform niet in strijd is of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, inclusief privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten;
  3. de Gebruiker alle royalty’s, vergoedingen en alle andere gelden betaalt die de Gebruiker verschuldigd is op grond van de Gebruikers Inhoud die de Gebruiker op of via het Platform plaatst; en
  4. de Gebruiker het recht en de bevoegdheid heeft om deze Applicatievoorwaarden aan te gaan.
 5. De Platform Inhoud is in eigendom of in licentie bij VASTGOED.APP. De Platform Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. VASTGOED.APP heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Platform Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Platform Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Platform Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De VASTGOED.APP naam en logo zijn handelsmerken van VASTGOED.APP, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VASTGOED.APP. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van VASTGOED.APP zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VASTGOED.APP, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Artikel 8. Derden

Het Platform of communicatie die de Gebruiker ontvangt van het Platform, kunnen links of verwijzingen naar (mobiele) applicaties, websites, aanbiedingen, dienstverlening, functies of Advertenties van Zakelijke Gebruikers of derden bevatten. Het Platform kan ook de inhoud van derden bevatten die de Partijen niet goedkeuren of aanbevelen. VASTGOED.APP controleert geen applicaties, web-diensten, aanbiedingen, dienstverlening, Advertenties of andere inhoud van deze derden of Zakelijke Gebruikers. De Gebruiker en Zakelijk Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat VASTGOED.APP op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke applicaties, web-diensten, aanbiedingen, dienstverlening, Advertenties, andere inhoud of functies van Zakelijke Gebruikers of derden. Wij raden de Gebruiker aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze Zakelijke Gebruikers of derden te lezen.

Artikel 9. Afwijzing van garanties

 1. Het Platform, inclusief de Platform Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis.
 2. Voor zover toegestaan door de wet, geven de Partijen geen garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) het Platform; (b) de Platform Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; (d) de aard, hoedanigheid, kwaliteit en/of tijdigheid van door Zakelijke Gebruikers aan andere Gebruikers geleverde goederen en/of verleende diensten of (d) de veiligheid in verband met of in navolging van de overdracht van informatie naar VASTGOED.APP of via het Platform. Bovendien wijzen de Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 3. De Partijen garanderen niet dat het Platform foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat het Platform of de server die het Platform beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op het Platform nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 4. De Gebruiker erkent dat het gebruik van het Platform en het plaatsen van Meldingen op het Platform geheel op eigen risico is.
 5. Hoewel het de intentie is van VASTGOED.APP dat het Platform zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat het Platform kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 6. Door het Platform te gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker dat zijn of haar activiteiten wettelijk zijn toegestaan.
 7. De Partijen hebben de Gebruikers Inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijke schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft), letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige Gebruikers Inhoud.

Artikel 10. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van de Partijen jegens de Gebruiker wordt hierbij uitgesloten. Indien de Partijen toch aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat hierna in dit artikel is geregeld.
 2. De Partijen zijn uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. De Partijen zijn nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt als gevolg van het verplicht opvolgen van aanwijzingen door derden.
 4. In geen geval zijn de Partijen aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, letselschade, omzet- of winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of inzet van mensen of productiemiddelen en bedrijfssluiting.
 5. In geen geval zullen de Partijen aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel, van de Gebruiker of iemand anders. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Partijen jegens de Gebruiker voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger zijn dan het bedrag dat door VASTGOED.APP op eigen titel (niet namens derden) aan de Gebruiker in rekening is gebracht in de 6 maanden direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat in het geval hij of zij enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van VASTGOED.APP, zulks de Gebruiker geen recht geeft om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van het Platform, de Omgeving, een website, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Partijen en dat de Gebruiker niet het recht heeft om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van het Platform, de Omgeving, een website, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Partijen te verbieden of tegen te houden.
 7. De Partijen zijn niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden, acties, inhoud, informatie of gegevens van Zakelijke Gebruikers, Gebruikers of derden en de Gebruiker vrijwaart de Partijen voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit de werkzaamheden, acties, inhoud, informatie of gegevens van Zakelijke Gebruikers, Gebruikers of derden, onder meer maar niet uitsluitend met betrekking tot schade geleden door:
 8. Schade dient binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, door de Gebruiker schriftelijk bij VASTGOED.APP (adres thans: Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam, e-mail: info@VASTGOED.APP.nl) gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en alle overige aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 9. VASTGOED.APP is uitdrukkelijk niet aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door of voortvloeit uit:
  1. Het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie of Melding;
  2. Het gebruik van via het Platform gekochte goederen of via het Platform verkregen diensten;
  3. Het niet onmiddellijk of tijdig aankomen van een Melding of bericht van een Gebruiker bij een Zakelijk Gebruiker of vice versa;
  4. het niet onmiddellijk of tijdig uitvoeren van een (nood)reparatie of het bieden van werkzaamheden of diensten door een Zakelijk Gebruiker of Gebruiker en waardoor (extra) schade is ontstaan of de schade niet kon worden beperkt;
  5. gebruikmaking van de hulp van andere personen. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten;
  6. onjuistheid van de door de Gebruiker verstrekte informatie of anderszins aan de Gebruiker toe te rekenen omstandigheden;
  7. het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie, Direct Mail actie of Melding en/of het geleverde product of de geleverde dienst.
  8. een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van de Gebruiker of Zakelijk Gebruiker.
 10. Gebruiker is gehouden VASTGOED.APP terzake de in de voorgaande leden genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van andere Gebruikers of derden.
 11. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van de Gebruiker tot vrijwaring gelden ook ten gunste van de vervanger van VASTGOED.APP en/of door VASTGOED.APP ingeschakelde derden, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken is.
 12. Gebruiker zal VASTGOED.APP onverwijld op de hoogte stellen in geval van schade en/of in geval van aansprakelijkheidsstelling door een derde, voor zover betrekking hebbend op het bepaalde in deze Applicatievoorwaarden en/of het aan het gebruik van het Platform ten grondslag liggende vastgoed.

Artikel 11. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart VASTGOED.APP voor alle mogelijke aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van het Platform en/of met de uitvoering van werkzaamheden die waarvoor de Gebruiker via het Platform opdracht heeft gekregen. De Gebruiker is gehouden voor eigen rekening om VASTGOED.APP zowel in als buiten rechte bij te staan indien VASTGOED.APP wordt aangesproken en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Gebruiker in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is VASTGOED.APP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VASTGOED.APP en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 12. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Applicatievoorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft de Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze Applicatievoorwaarden. VASTGOED.APP zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Applicatievoorwaarden.

Artikel 13. Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door VASTGOED.APP kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien VASTGOED.APP haar rechten uit hoofde van deze Applicatievoorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Applicatievoorwaarden.

Artikel 14. Gebiedsgebonden beperkingen

 1. De informatie die binnen het Platform wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat VASTGOED.APP zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van het Platform of enig onderdeel van het Platform te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud of functie die VASTGOED.APP met het Platform biedt, te beperken.
 2. Het is verboden om software van het Platform te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan het Platform te downloaden, verklaart en garandeert de Gebruiker dat de Gebruiker geen staatsburger of inwoner is van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

Artikel 15. Wijzigingen

 1. Wij hebben het recht om deze Applicatievoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen.
 2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat VASTGOED.APP de Gebruiker in kennis stelt van de gewijzigde Applicatievoorwaarden door deze via het Platform te publiceren en dat de Gebruiker door na de ingangsdatum van de Applicatievoorwaarden het Platform te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) zich akkoord verklaart met de Applicatievoorwaarden. De Gebruiker dient deze Applicatievoorwaarden derhalve door te lezen voordat de Gebruiker het Platform gebruikt.
 3. De wijziging van de Applicatievoorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie via het Platform of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de gewijzigde Applicatievoorwaarden. Voor zakelijke Gebruikers zullen de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn na het verstrijken van 1 maand vanaf het moment dat de zakelijke Gebruiker via het Platform van de wijziging in kennis is gesteld.
 4. De Applicatievoorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van het Platform welke het Platform vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met bijgewerkte Applicatievoorwaarden. In dat geval zijn de bijgewerkte Applicatievoorwaarden van toepassing.
 5. Door het gebruik van het Platform gaat de Gebruiker ermee akkoord dat het Platform zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat VASTGOED.APP het Platform kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

Artikel 16. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot het Platform of over een vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), dienen door de Gebruiker binnen 8 dagen nadat de Gebruiker dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering van het Platform waarover de klachten bestaan, schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te worden gemeld aan VASTGOED.APP (adres thans: Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam, e-mail: info@VASTGOED.APP.nl), bij gebreke waarvan de Gebruiker wordt geacht de uitvoering van het Platform te hebben goedgekeurd. De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende nalatigheid van VASTGOED.APP, zodat VASTGOED.APP in staat is adequaat te reageren.
 2. VASTGOED.APP zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal VASTGOED.APP binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.
 3. Elk recht van de Gebruiker terzake het Platform vervalt in ieder geval indien hij niet binnen 2 maanden na de uitvoering van het Platform een vordering tegen VASTGOED.APP heeft ingesteld

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze Applicatievoorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen de Gebruiker en VASTGOED.APP, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Applicatievoorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van VASTGOED.APP B.V, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Contact

Wanneer de Gebruiker vragen heeft over deze Applicatievoorwaarden, kan de Gebruiker contact opnemen met VASTGOED.APP door een e-mail te sturen naar info@vastgoed.app

Artikel 19. Overig

 1. Na het einde van de verstrekking van het Platform blijven de bepalingen van toepassing die bedoeld zijn om ook na beëindiging van de verstrekking van het Platform te blijven gelden, waaronder in ieder geval begrepen het bepaalde in artikel 3 (Bescherming van uw privacy), artikel 7 (Intellectuele Eigendomsrechten), artikel 8 (Derden0, artikel 9 (Afwijzen van garanties), artikel 10 (Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring), artikel 11 (Vrijwaring) en artikel 17 (toepasselijk recht en forumkeuze).
 2. Alle door VASTGOED.APP geleverde of ter beschikking gestelde apparatuur, software, hulpmiddelen, toegangsmiddelen, materialen en/of documenten blijven te allen tijde eigendom van VASTGOED.APP, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen in verband met het gebruik van het Platform over te dragen aan een derde zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van VASTGOED.APP.
 4. VASTGOED.APP kan (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen uit de rechtsbetrekking met Gebruiker overdragen aan een partij waaraan VASTGOED.APP direct of indirect is gelieerd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.
 5. Indien een Gebruiker uit meer (natuurlijke en/of rechts-)personen bestaat zijn deze steeds hoofdelijk verbonden en ieder voor het geheel aansprakelijk voor alle uit het gebruik van het Platform voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 20. Consumenten

 1. Indien de Gebruiker een Consument is, gelden de volgende bepalingen van dit artikel in aanvulling op of in afwijking van deze Applicatievoorwaarden.
 2. De vergoeding voor door VASTGOED.APP gemaakte buitengerechtelijke kosten wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Gerechtelijke kosten worden bij Consumenten bepaald aan de hand van het liquidatietarief van de rechtbank.
 3. Indien door VASTGOED.APP een bepaalde vergoeding in rekening wordt gebracht, wordt deze, tenzij anders vermeld, verhoogd met 21% BTW.
 4. Prijsverhogingen zijn niet toegestaan gedurende de eerste 3 maanden na de aanvang van het gebruik van het Platform.
 5. De op het Platform genoemde prijzen worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen en btw-tarieven.
 6. Schriftelijke mededelingen of aanzeggingen met rechtsgevolg gericht aan VASTGOED.APP kunnen ook op andere wijze geschieden dan per aangetekende post. De bewijslast van de verzending ligt bij de Consument.
 7. De Consument heeft de mogelijkheid het gebruik van het Platform zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepen) binnen 14 dagen na het eerste gebruik van het Platform, door gebruikmaking van het modelformulier zoals te vinden op de website https://vastgoed.app of op andere wijze schriftelijk per post gericht aan het vestigingsadres van VASTGOED.APP (thans Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam) of per email info@vastgoed.app
 8. Indien VASTGOED.APP de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig het vorige lid van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 9. Indien VASTGOED.APP de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
 10. Indien de Consument een bedrag betaald heeft uitsluitend in verband met gebruik van het Platform, zal VASTGOED.APP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.
 11. De Consument kan het gebruik van het Platform voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien het gebruik van het Platform voor bepaalde tijd is aangegaan kan de Consument het gebruik van het Platform te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen via aangetekende brief aan VASTGOED.APP gericht aan het vestigingsadres van VASTGOED.APP (thans Maaskade 111b, 3071 NJ Rotterdam) of per email ( info@vastgoed.app) en een opzegtermijn van één maand. De Consument kan het gebruik van het Platform tevens opzeggen op dezelfde wijze als het gebruik van het Platform door de consument is aangegaan.
 12. VASTGOED.APP staat ervoor in dat de door haar geleverde diensten voldoen aan het Platform, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van het gebruik van het Platform bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door VASTGOED.APP verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van het gebruik van het Platform tegenover VASTGOED.APP kan doen gelden.

II. Aanvullende voorwaarden – Meldingen, Overeenkomst tussen Gebruikers

Artikel 21. Meldingen

 1. Meldingen die door een Gebruiker op het Platform worden geplaatst, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.
 2. Elke titel en elke tekst van een Melding dienen een omschrijving van de klacht, gebrek of andere mededeling te bevatten, met een duidelijke omschrijving van de onroerende zaak waarop de melding betrekking heeft.
 3. Titels en teksten van Meldingen mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
 4. Het is niet toegestaan om dezelfde Melding meer dan één keer op het Platform te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Meldingen op het Platform online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke meldingen of meerdere meldingen voor dezelfde onroerende zaak te plaatsen.
 5. Iedere melding dient in beste bijpassende rubriek te worden geplaatst.
 6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de controle of een Melding tijdig wordt opgevolgd door een andere Gebruiker of Zakelijk Gebruiker, ongeacht of de Gebruiker een ontvangstbevestiging van de Melding of andersoortige bevestiging in het Platform heeft ontvangen dat de Melding op het Platform is geplaatst.

Artikel 22. Overeenkomst tussen Zakelijke Gebruiker en Gebruiker

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is het een Gebruiker en een Zakelijke Gebruiker toegestaan met elkaar een overeenkomst aan te gaan waarbij de Zakelijke Gebruiker haar diensten danwel diensten van een derde aanbiedt en levert aan een andere Gebruiker.
 2. VASTGOED.APP is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Gebruiker en een Zakelijk Gebruiker tot stand komt. Zakelijk Gebruikers en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

III. Aanvullende voorwaarden Zakelijke Gebruikers

Artikel 23. Algemeen

 1. Deze aanvullende voorwaarden voor Zakelijke Gebruikers zijn van toepassing op een Gebruiker of derde die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") al dan niet in het kader van diens activiteiten op, in verband met of voortvloeiend uit het Platform of daarmee door VASTGOED.APP verzamelde gegevens. Alle rechten en plichten van een Gebruiker uit hoofde van deze Applicatievoorwaarden gelden tevens voor een Zakelijk Gebruiker.
 2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door VASTGOED.APP worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.
 3. Een Advertentie die via het Platform wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die het Platform (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons.
 4. VASTGOED.APP is te allen tijde gerechtigd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, of stijgingen in de kosten die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden, indexeringen of door stijging van de inkoopprijzen of kostprijs, door te berekenen aan de Zakelijke Gebruiker. VASTGOED.APP zal de Zakelijke Gebruiker uiterlijk 1 maand van tevoren op de hoogte stellen van een voorgenomen tariefwijziging. De Zakelijke Gebruiker is niet gerechtigd naar aanleiding van deze verhogingen de overeenkomst tussentijds te beëindigden. Uitsluitend indien de prijs als gevolg van omstandigheden genoemd in dit artikellid met meer dan 25% stijgt, is de Zakelijke Gebruiker bevoegd gedurende 8 dagen na de schriftelijke mededeling daarvan door VASTGOED.APP de overeenkomst tussentijds te beëindigen, met dien verstande dat de Zakelijke Gebruiker dan gehouden is de tot dan verrichte werkzaamheden tegen de overeengekomen tarieven aan VASTGOED.APP te vergoeden en indien een vaste prijs is overeengekomen een pro rata deel daarvan te voldoen.

Artikel 24. Beperking van diensten; treffen van maatregelen

 1. VASTGOED.APP zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de Applicatievoorwaarden, aan de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.
 2. Indien VASTGOED.APP besluit om de toegang tot het Platform aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal VASTGOED.APP die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal VASTGOED.APP niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden waardoor het van VASTGOED.APP in redelijkheid niet langer gevergd kan worden de Zakelijke Gebruiker toegang te geven tot het Platform.

Artikel 25. Rangschikking van vertoning van Zakelijke Gebruikers of Advertenties

 1. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de volgorde waarin of wijze waarop Zakelijke Gebruikers of hun Advertenties worden getoond op het Platform. Het uitgangspunt is dat Zakelijke Gebruikers of hun Advertenties regio-gebonden en naar het moment van plaatsing worden gerangschikt. Dat een Zakelijk Gebruiker en/of een Advertentie wordt geplaatst in een categorie waarvoor moet worden betaald, heeft op zichzelf geen gevolgen voor de rangschikking of weergave van een Advertentie ten opzichte van andere Advertenties in dezelfde categorie. Wel van invloed op die onderlinge rangschikking is de mogelijkheid tot het aanschaffen van een aanvullende opvalmogelijkheid, waardoor bijvoorbeeld een Advertentie bovenaan belandt, of (eenmalig) naar boven wordt geplaatst.
 2. Door VASTGOED.APP of Zakelijk Gebruikers kunnen via het Platform diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door de Zakelijk Gebruiker of door derden aangeboden onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, (consumenten)krediet-overeenkomsten, verzekeringen, etc.
 3. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om eigen diensten aan te bieden aan Gebruikers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

Artikel 26. Direct Mail

 1. Uitsluitend een Zakelijk gebruiker is bevoegd, indien zulks separaat is overeengekomen met VASTGOED.APP, om Direct Mail acties uit te voeren met behulp van een door VASTGOED.APP ter beschikking gesteld Adressenbestand.
 2. Indien de Zakelijk Gebruiker voor een Direct Mail actie gebruik maakt van een derde, garandeert de Zakelijk Gebruiker dat de verplichtingen voor de Zakelijk Gebruiker uit deze Applicatievoorwaarden en dit artikel door deze derde worden nageleefd.
 3. De Zakelijk Gebruiker zal, onder meer doch niet uitsluitend bij Direct Mail acties, alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.
 4. De Zakelijk Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor Direct Mail acties.
 5. De Zakelijk Gebruiker zal VASTGOED.APP vrijwaren van, en VASTGOED.APP beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door of namens de Zakelijk Gebruiker.
 6. De Zakelijk gebruiker verklaart en erkent hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van VASTGOED.APP en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij VASTGOED.APP. De Zakelijk Gebruiker verklaart en erkent dat zij geen recht heeft op het gebruik van
 7. De Zakelijk Gebruiker is zich ervan bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Zakelijk Gebruiker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Zakelijk Gebruiker, noch anderszins verstrekt of worden doorverkocht aan derden noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Zakelijk Gebruiker van VASTGOED.APP wordt gekocht.
 8. De Zakelijk Gebruiker gaat ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.
 9. Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door VASTGOED.APP voor de Direct Mail, zullen door de Zakelijk Gebruiker per omgaande na ontvangst schriftelijk aan VASTGOED.APP worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen.
 10. Retourzendingen veroorzaakt door verhuizingen of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Zakelijk Gebruiker schriftelijk aan VASTGOED.APP te worden gemeld.
 11. Een Adressenbestand mag door de Zakelijk Gebruiker uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van vier weken na levering, worden aangewend voor de tevoren aan VASTGOED.APP bekend gemaakte Direct Mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met VASTGOED.APP.
 12. De Zakelijk Gebruiker zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de Direct Mail actie dan wel het telemarketingscript aan VASTGOED.APP voorleggen en de maildatum bekendmaken.
 13. Het Adressenbestand zal door de Zakelijk Gebruiker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een Direct Mail actie, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door VASTGOED.APP vooraf schriftelijk goedgekeurd is.
 14. Tenzij anders overeengekomen zorgt de Zakelijk Gebruiker zelf en voor eigen rekening en risico voor verzending van de Direct Mail.
 15. Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 16. VASTGOED.APP heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten met betrekking tot een Direct Mail actie die naar het redelijk oordeel van VASTGOED.APP naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.
 17. De Zakelijk Gebruiker zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Zakelijk Gebruiker na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Zakelijk Gebruiker verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.
 18. VASTGOED.APP heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand op te schorten of te staken als blijkt dat de Zakelijk Gebruiker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is VASTGOED.APP gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is VASTGOED.APP op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Zakelijk Gebruiker.
 19. In geval van door de Zakelijk Gebruiker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft VASTGOED.APP de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. De Zakelijk Gebruiker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door VASTGOED.APP krachtens het Platform worden verwerkt.
 20. De Zakelijk Gebruiker zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De Zakelijk Gebruiker stelt VASTGOED.APP in staat om op eerste verzoek van VASTGOED.APP de getroffen maatregelen te inspecteren.
 21. Indien de Zakelijk Gebruiker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van VASTGOED.APP bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. De Zakelijk Gebruiker zal in een land buiten de Europese Unie de gegevens van VASTGOED.APP slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van VASTGOED.APP.
 22. De geheimhoudingsplicht van de Zakelijk Gebruiker ten aanzien van het Adressenbestand kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met VASTGOED.APP of (c) wanneer een door VASTGOED.APP aangewezen functionaris aan de Zakelijk Gebruiker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

Artikel 27. Toegang tot gegevens door VASTGOED.APP en de Zakelijke Gebruiker

 1. VASTGOED.APP heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van het Platform zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van het Platform of de in deze Applicatievoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan VASTGOED.APP als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van het Platform informatie gegenereerd door VASTGOED.APP, zoals Adressenbestanden, informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de weergave van Advertenties, Ervaringen, Gebruikers-activiteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Zakelijk Gebruikers en/of Gebruikers.
 2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om het Platform en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van Gebruikers die (mogelijk) gebruik willen maken van het Platform en van de Zakelijke Gebruiker en relevante informatie over of ten behoeve van zijn Advertentie(s) of Direct Mail acties. Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met VASTGOED.APP toegang tot zijn account, bijbehorende informatie, zoals Advertentie-inhoud en indien zulks is overeengekomen tot informatie over communicatie met andere Gebruikers waaronder maar niet uitsluitend Meldingen. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie ten behoeve van onder andere Direct Mail acties.
 3. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan VASTGOED.APP informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 28. Bemiddeling

 1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en VASTGOED.APP kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen.
 2. VASTGOED.APP is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. VASTGOED.APP is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen in der minne op te lossen met VASTGOED.APP, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.
 3. Het staat VASTGOED.APP en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal VASTGOED.APP redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschiloplossingsinstanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure.